Tuesday, August 16, 2011

Wild indigo, White (Baptisia alba)

No comments: